<span>نکاتی که در هنگام استفاده ازباطری لیفتراک برقی هندی باید مورد توجه قرار گیرد</span>